_default.jpg

Regulamin sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI Krzysztof Skorupka z siedzibą w Łące (43-241) przy ul. Piotra Skargi 27, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 638-112-83-77 oraz REGON: 072690371 (zwaną dalej Sprzedawcą) i zarazem określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę w salonie sprzedaży oraz punkcie serwisowym, działającymi pod marką MOTOCYKLICZNI, a także sprzedaży na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2.  Sprzedaż odbywa się w lokalu przedsiębiorstwa: w salonie sprzedaży i punkcie serwisowym, działającymi pod marką MOTOCYKLICZNI, zlokalizowanymi pod adresem: 43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 1, a także poza lokalem przedsiębiorstwa w formie tzw. transakcji dokonywanych na odległość.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się oraz stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przedmiotem sprzedaży są towary i usługi oferowane w ramach działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca sprzedaje zarówno towary nowe jak i używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone do obrotu na rynku polskim.
 7. Opisy towarów i usług prezentowane są w większości na stronach internetowych www.motocykliczni.pl oraz www.sprzedazmotocykli.pl. a także na stronach  elektronicznych platform sprzedażowychi serwisów ogłoszeniowych oraz na ulotkach i folderach reklamowych. Prezentowane opisy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Ceny towarów i usług stanowiących przedmiot sprzedaży wyrażane są w złotych polskich, co do zasady w kwotach brutto (uwzględniających podatek VAT), chyba że
  z opisu towaru lub usługi wyraźnie wynika co innego.
 9. Ceny towarów i usług prezentowane przez Sprzedawcę na stronach internetowych, elektronicznych platformach sprzedażowych i serwisach ogłoszeniowych, ulotkach
  i folderach reklamowych oraz innych nośnikach informacji, są wyłącznie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru lub usługi ustalana jest przez Sprzedawcę indywidualnie z Klientem. 
 10. Potwierdzeniem sprzedaży towaru lub usługi jest każdorazowo faktura albo paragon.
 11. Płatności za dokonane przez Klienta zakupy realizowane są wyłącznie w formie płatności gotówkowych lub przelewów na rachunek bankowy. Sprzedawca nie przyjmuje płatności kartami płatniczymi ani kartami kredytowymi. Płatności mogą być realizowane w całości lub części za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Klienta umowy kredytu/pożyczki.
 12. Sprzedawca może żądać zadatku lub zaliczki na poczet ceny sprzedaży.
 13. Odbiór zakupionego towaru odbywa się co do zasady osobiście przez Klienta w salonie sprzedaży lub punkcie serwisowym. Na podstawie odrębnych indywidualnych uzgodnień z Klientem możliwe jest dostarczenie towaru na koszt Klienta pod wskazany przez Klienta adres transportem własnym Sprzedawcy albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej / przewozowej. Transport środkami transportowymi Sprzedawcy realizowany jest wyłącznie na terytorium Polski.
 14. W przypadku realizowania dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej / przewozowej, przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy towar lub jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy towar lub opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy / plomby są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta
  z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 15. Każdemu Klientowi, który dokonał zakupu u Sprzedawcy przysługuje prawo do reklamacji na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 16. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej poprzez złożenie za potwierdzeniem odbioru w salonie sprzedaży lub punkcie serwisowym albo poprzez przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej www.motocykliczni.pl bądź też  poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail prezentowany na ww. stronie internetowej.
 17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnej reklamacji, pod warunkiem dostarczenia reklamowanego towaru do salonu sprzedaży, w którym został zakupiony, w przypadkach wymagających dokonania oględzin reklamowanego towaru w procesie rozpatrywania reklamacji. Potwierdzeniem przyjęcia reklamowanego towaru jest podpisany przez Klienta oraz osobę upoważnioną przez Sprzedawcę protokół przyjęcia serwisowego.
 18. Klient otrzymuje na piśmie informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Pisemna informacja wysyłana jest na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej
  (e-mail) podany przez Klienta. Informację uznaje się za skutecznie doręczoną z chwilą jej osobistego odbioru przez Klienta, wysłania drogą elektroniczną, podjęcia pod adresem korespondencyjnym lub upływu terminu powtórnego awiza pozostawionego pod adresem korespondencyjnym.
 19. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 20. Protokół przyjęcia serwisowego wydany Klientowi przy przyjmowaniu towaru do serwisu  jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru towaru bez sprawdzania danych odbierającego.
 21. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta w sposób określony w pkt. 14 o zakończeniu odpowiednich procedur. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru w wysokości 20 zł za każdy dzień przechowywania.
 22. Towary nowe oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta lub importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Towary używane nie są objęte gwarancją.
 23. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień i obowiązków konsumentów wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)
 24. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 § 1 K.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 25. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku
  z zakupami dokonywanymi u Sprzedawcy jest Sprzedawca. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy.
 27. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 28. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.