_default.jpg

Polityka prywatności

Dokument ten zawiera informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz zasad zamieszczania informacji w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) przez podmiot: KRZYSZTOF SKORUPKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ES-KA DORADZTWO USŁUGI, adres zamieszkania 43-241 Pszczyna-Łąka, ul. P. Skargi 27, adres prowadzenia działalności 43-200 Pszczyna ul. Wodzisławska 1.

Z poniższego tekstu dowiecie się Państwo m.in. dla jakich celów i jak długo w/w podmiot, zwany dalej firmą ES-KA DORADZTWO USŁUGI przetwarza lub będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, z jakich praw możecie Państwo skorzystać w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, a także co to są i do czego służą pliki cookies.

Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej w treści dokumentu: „RODO”).

 

I. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Skorupka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ES-KA DORADZTWO USŁUGI pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 1 (salon/serwis/wypożyczalnia „MOTOCYKLICZNI”), telefon: +48 694 996 994, e-mail: motocykliczni@gmail.com.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Firma ES-KA DORADZTWO USŁUGI gwarantuje, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniecie wtedy Państwo odrębnie poinformowani o nowym celu przetwarzania.

Poniżej przedstawione zostały aktualne cele przetwarzania danych. Każdy z wymienionych celów został oceniony przez Administratora danych pod kątem zgodności z przepisami regulującymi działalność jego przedsiębiorstwa oraz przepisami RODO. Poniższe zestawienie wskazuje każdorazowo cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Cel nr 1:        
Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy.      

Objaśnienie:
Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny wiarygodności płatniczej klienta, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową, a także czynności w celu zawarcia za pośrednictwem firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI umów z innymi podmiotami (np. zawarcia umowy pożyczki, leasingu).

Podstawa prawna:     
RODO, art. 6 ust. 1 lit. b)

Długość okresu przetwarzania danych:        
Do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat. W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

Cel nr 2:        
Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym.

Objaśnienie:  
W tym przypadku firma ES-KA DORADZTWO USŁUGI przetwarza dane osobowe po to, aby wypełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych, a także realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych.

Podstawa prawna:     
RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI obowiązki wskazane w objaśnieniach lub RODO art. 6 ust. 1 lit. e). 

Długość okresu przetwarzania danych:        
Do czasu wypełnienia przez firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Cel nr 3:        
Marketing produktów i usług firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI     

Objaśnienie:  
Chodzi tu o marketing firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI, w szczególności realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Marketing może być realizowany także w oparciu o profilowanie, które oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających cechy, zachowania lub preferencje Klienta. Wykorzystując profilowanie firma ES-KA DORADZTWO USŁUGI może na podstawie dotychczasowej współpracy dostosować kierowane do Państwa oferty handlowe do Waszych zainteresowań i potrzeb.       

Podstawa prawna:     
RODO, art. 6 ust. 1 lit. f)      

Długość okresu przetwarzania danych:        
Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów zawartych z firmą ES-KA DORADZTWO USŁUGI.          

Cel nr 4:        
Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód.           

Objaśnienie:  
Jest to np. marketing usług i produktów partnerów handlowych firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI; przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę handlową (w tym w celu oceny wiarygodności płatniczej Klienta) po wygaśnięciu zobowiązania. W każdym przypadku zbierana od Państwa zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować.

Podstawa prawna:     
RODO, art. 6 ust. 1 lit. a)

Długość okresu przetwarzania danych:        
Do czasu wycofania udzielonych zgód.       

Cel nr 5:        
Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI.     

Objaśnienie:
W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Państwa dane także po to, aby umożliwić komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI. W tym w zakresie przetwarzane będą m.in. identyfikatory takie jak adres IP urządzenia.

Podstawa prawna:     
RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)

Długość okresu przetwarzania danych:        
Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.        
Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat.

Cel nr 6:        
Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych.          

Objaśnienie:  
Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora są powiązane z realizacją umowy zawartej z Państwem lub bez umowy w ramach dostarczania towarów lub usług i są to:       
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI, w tym monitoring obiektów, w których prowadzona jest działalność firmy, z zachowaniem prywatności i godności osób,
b) zapewnianie bezpieczeństwa transakcji handlowych, w szczególności zapobieganie nadużyciom,
c) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,
d) wewnętrzne cele administracyjne, księgowe, analityczne i statystyczne.  

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in.: wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania; kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem danych; charakter danych osobowych; ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania; istnienie odpowiednich zabezpieczeń.

Podstawa prawna:     
RODO, art. 6 ust. 1 lit. f)      

Długość okresu przetwarzania danych:        
Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat.      
W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania. 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Firma ES-KA DORADZTWO USŁUGI przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane we wszelkiego rodzaju formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIG, KRD. W każdym ze wskazanych przypadków administrator danych weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Państwa z firmą ES-KA DORADZTWO USŁUGI relacji, administrator danych może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Państwa lub osób trzecich:    
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania),        
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),
c) dane identyfikacyjne (np. PESEL, numer dowodu osobistego oraz organ wydający, numer prawa jazdy oraz organ wydający),  
d) dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności), 
e) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),      
f) dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),        
g) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Państwem komunikacji),          
h) dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),       
i) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK),        
j) dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystacie Państwo z oferowanych usług),
k) dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania z serwisów i stron internetowych firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI).

Komu Państwa dane mogą być udostępniane?

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez administratora danych pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI odbiorcom poza strukturą organizacyjną firmy. Zawsze w takiej sytuacji administrator danych dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:          
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Sądy, Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy ścigania;
b) podmioty, którym firma ES-KA DORADZTWO USŁUGI powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, partnerzy handlowi, agenci współpracujący, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych
i serwisów internetowych), dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI,     
c) banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI i Państwa (np. instytucje pośredniczące w realizacji umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych lub innych umów finansowych o podobnym charakterze) oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, biura informacji gospodarczej (KRD, BIG),   
d) operatorzy płatności elektronicznych Visa, MasterCard, PayU, PayPal oraz inne podmioty prowadzące rozliczenia np. KIR, Swift, etc.       
e) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
f) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,          
g) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,     
h) zakłady ubezpieczeń (np. w celu ubezpieczenia transakcji lub przesyłki),       
i) pozostałe podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie
i przetwarzanie swoich danych osobowych, 

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – w przypadku, jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane osobowe przetwarzane przez firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI są niezgodne z rzeczywistością;
c) prawo żądania usunięcia Waszych danych osobowych - w przypadkach przewidzianych prawem;      
d) prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych - w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI;    
f) prawo do otrzymania od firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI Waszych danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora o ile jest to możliwe technicznie (W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Państwa zgody lub innej osoby albo spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami);
g) prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Was wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziliście Państwo wcześniej na to wyraźną zgodę,
h) prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie - w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (zgodę można wycofać w siedzibie - miejscu wykonywania działalności, przez telefon, w serwisach i stronach internetowych oraz poprzez korespondencję elektroniczną; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody).

Ponadto, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest niezbędne do ich realizacji. Nie udostępnienie danych osobowych może w pewnych przypadkach uniemożliwić Państwu korzystanie z usług firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI.

Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

W przypadku, gdy łączy Państwa umowa z firmą ES-KA DORADZTWO USŁUGI lub w przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Może to skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Dotyczy to w szczególności dokonywania oceny wiarygodności płatniczej Klienta na potrzeby zawarcia transakcji lub wykonania umowy z firmą ES-KA DORADZTWO USŁUGI, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie Państwa zamówienia z wykorzystaniem danych w nim zawartych, danych zawartych w bazach wewnętrznych firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI oraz zewnętrznych (BIG, KRD itp.), wynikiem takiego profilowania może być decyzja o odstąpieniu od zawarcia transakcji lub umowy.   

 

II. Informacje dotyczące plików „cookies”

Co to są cookies i do czego służą?

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych firma ES-KA DORADZTWO USŁUGI oraz podmioty współpracujące (dalej „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa Podmiotu zamieszczającego może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
a) świadczenia usług;
b) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
a) niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
d) funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
e) reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
f) statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Jak zarządzać ustawieniami przeglądarki?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym,
a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
a) zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
b) zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
c) określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
d) blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

O czym powinniśmy pamiętać?

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:
a) gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów internetowych, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
b) dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Administrator danych;
c) z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.

 

III. Informacje o miejscu publikacji oraz dacie wejścia w życie Polityki prywatności

Zaktualizowana Polityka Prywatności uwzględniająca wymagania wynikające z RODO dostępna jest w siedzibie – miejscu prowadzenia działalności przez firmę ES-KA DORADZTWO USŁUGI w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 1 (salon / serwis / wypożyczalnia motocykli MOTOCYKLICZNI) oraz na stronach internetowych firmy: www.motocykliczni.pl a także www.wypozyczalniamoto.pl.                                           

Zaktualizowana Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku, co oznacza, że korzystanie z usług firmy ES-KA DORADZTWO USŁUGI, w tym za pośrednictwem serwisów i stron internetowych, od tej daty będzie podlegać określonym w niej regulacjom.

 

[ Administrator danych: ES-KA DORADZTWO USŁUGI KRZYSZTOF SKORUPKA ] 

Pszczyna, 25 maja 2018 r.